Våld i nära relationer

Brott i nära relation är definitionen på olika typer av våldshandlingar som kan te sig genom hot, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld av någon som finns i din närmaste omgivning, det kan vara din make/maka, sambo, särbo eller den person som du har barn tillsammans med. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Dessa typer av Brott sker oftast i hemmet och i enskildhet och är därför svårare att upptäcka för utomstående. Det gör också att det blir svårare för andra att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

Våld i nära relation är något som kommer smygande över tid och det är svårt att sätta ord på det som sker, personen som utsätter dig växlar ofta mellan att vara snäll och omtänksam och vara kritisk, arg eller kontrollerande. Våldet brukar vanligen komma i etapper och därmed suddas ens egna gränser ut och förflyttar sig i takt med att våldet byter form och eskalerar.  
Motstridiga känslor är väldigt vanligt förekommande, du älskar sin närstående och kanske är orolig för vilka konsekvenser ett uppbrott skulle få för dig, hen och kanske era gemensamma barn. Att utsättas för långvarigt våld i nära relation påverkar dig psykiskt, tar på dig ansvaret och skuldkänslor för våldet förekommer och kan också tänka att du har orsakat det.


Att utsättas för ovanstående eller något som påminner om detta eller andra typer av våld och kränkningar är inte kärlek, det är olagliga handlingar och är förbjudet enligt svensk lag. Ansvaret för att detta har skett eller pågår ligger helt hos personen som utövar alla typer våld oavsett vad den personen påstår. Det är inte ditt fel!

1 juli 2021 trädde lagen om barnfridbrott i kraft, vilket innebär att barn som utsätts för kränkningar, hot och våld i hemmet eller bevittnar detta anses som brottsoffer. Det är därmed olagligt och straffbart att utsätta barn i hemmet för detta.

Forskning visar på att dessa barn visar mer tecken på oro, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och aggressivitet än andra barn. Det är därför viktigt att komma ihåg dom minderåriga i hemmet, vuxna försvarar sig ofta med att barnet inte har sett eller hört vad som pågår. Våld mellan vuxna i familjen ökar risken att även barnen också utsätts för fysiskt våld.